Preživnine

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da so starši dolžni preživljati otroke do 18. leta straosti, če se redno šolajo pa tudi po doseženi polnoletnosti, vendar največ do 26. leta. Upravičenec do preživnine je po 18. letu dolžan do konca meseca januarja tekočega leta centru za socialno delo predložiti potrdilo o šolanju.

Center za socialno delo pomaga staršema, ki ne živita skupaj ali sta v postopku razveze zakonske zveze, da se sporazumeta o preživljanju skupnih otrok. Če se starša ne moreta sporazumeti o višini preživnine o tem odloči sodišče na predlog enega ali obeh staršev.

V primerih, ko so odrasli otroci dolžni preživljati ostarele starše brez sredstev za življenje ali v primerih preživljanja bivšega zakonca, se lahko sklene sporazum v obliki izvršljivega notarskega zapisa. Če sporazum ni možen lahko o tem vprašanju odloči sodišče. Zavezanec in upravičenec do preživnine lahko zahtevata znižanje, zvišanje ali ukinitev preživnine na sodišču, če se spremenijo okoliščine na podlagi katerih je bila preživnina določena.

Neplačevanje preživnine je kaznivo dejanje. Za to kaznivo dejanje je odgovoren tisti, ki ne plačuje preživnine, čeprav bi to zmogel.

Kontakt: 
Irena Pilar
04/5170 111