Oprostitve pri plačilu storitev

Storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše) plačujejo uporabniki glede na socialni položaj posameznika. V kolikor uporabnik nima dovolj sredstev za pokrivanje mesečnih stroškov oskrbe, jih mora poravnati tisti, ki je uporabnika dolžan preživljati. Če teh ni ali pa ti ne zmorejo plačila, je plačnik storitev občina, v kateri ima uporabnik stalno bivališče. V primeru, da ima uporabnik v lasti nepremično premoženje se v zemljiško knjigo vpiše prepoved odtujitve in obremenitve premoženja v korist občine.

Posamezni uporabnik teh storitev je lahko oproščen plačila delno ali v celoti, odvisno od njegove plačilne sposobnosti oz. plačilne sposobnosti zavezancev.

Kontakt:
Andreja Bogataj
04/5170 119