Skrbništvo nad odraslimi

Pristojno sodišče izda sklep o delnem ali popolnem odvzemu poslovne sposobnosti odrasli osebi, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Center za socialno delo to osebo postavi pod skrbništvo, ji imenuje skrbnika ter določi skrbnikove dolžnosti in obseg njegovih pooblastil. Dolžnost skrbnika je prostovoljna in častna. Naloge skrbnika so skrb za osebnost, pravice in koristi varovanca, nanašajo pa se na področje sklepanja pravnih poslov in upravljanja njegovega premoženja. Skrbnik sme samo z odobritvijo centra za socialno delo odtujiti in obremeniti varovančeve nepremičnine, odtujiti njegove premičnine večje vrednosti ali razpolagati s premoženjskimi pravicami večje vrednosti, odpovedati se dediščini ali volilu oziroma odkloniti darilo.

Namen skrbništva za odrasle je varstvo oseb, ki jim je bila odvzeta opravilna sposobnost, ker zaradi različnih vzrokov (duševna prizadetost, duševna bolezen, starostna demenca, odvisnost od alkohola ipd.) ne morejo skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Varovancu oziroma osebi, ki ji je bila odvzeta poslovna sposobnost, skušamo najti skrbnika med sorodniki ali v njegovi širši socialni mreži. Če to ni možno, naloge skrbnika opravlja center za socialno delo.

Tekom leta spremljamo delo skrbnikov in jim nudimo želeno pomoč pri urejanju skrbniških zadev. Skrbnik mora najmanj enkrat letno centru za socialno delo poročati o skrbi za varovanca, zlasti kar zadeva njegovo zdravje, vzgojo, izobraževanje ter razpolaganje z varovančevim premoženjem. Pri varovancih opravljamo obiske na domu in v zavodu z namenom spremljanja njihovega počutja v okolju v katerem bivajo, njihovega osebnostnega razvoja, zadovoljstva z nastanitvijo v zavodu.

Kontakt:
Zala Krelj
04/5170 106