Obravnava otrok in mladostnikov zaradi suma storitve prekrška oz. kaznivih dejanj in težav v odraščanju

Na centru za socialno delo obravnavamo otroke in mladostnike:
- zaradi suma storitve kaznivih dejanj in prekrškov,
- zaradi težav v odraščanju brez kaznivih dejanj.

V primeru, da otrok ali mladostnik izvrši kaznivo dejanje, okrožno državno tožilstvo obvesti center za socialno delo. Otroci do 14. leta niso kazensko odgovorni kar pomeni, da niso obravnavani na sodišču. V teh primerih opravimo razgovore s starši in otroki ter jim ponudimo možnosti strokovne pomoči.

Od 14. leta dalje so mladostniki že kazensko odgovorni za storjena kazniva dejanja zato je proti njim lahko uveden kazenski postopek na sodišču. V teh primerih nas sodišče obvesti o uvedbi pripravljalnega postopka ter zaprosi za poročilo o mladostnikovi zrelosti, šolanju, razmerah v katerih živi in drugih okoliščinah, ki se tičejo njegove osebnosti. Sodelujemo na sodnih obravnavah ter po sklepu sodišča izvajamo posamezne vzgojne ukrepe kot so: nadzorstvo organa socialnega varstva, navodila in prepovedi- poravnava z oškodovancem, opravljanje dela v korist humanitarnih organizacij in lokalne skupnosti, udeležba programov socialnega treninga. Sodelujemo pri izvajanju ukrepa namestitve v vzgojni zavod in prevzgojni dom in sicer takrat, ko so izčrpane vse druge možnosti in bi obravnava v bolj strukturiranem okolju izboljšala otrokov položaj.

Otrokom in mladostnikom, ki nase opozarjajo z drugimi težavami, kot so učna in delovna neuspešnost, izostajanje od pouka, begi od doma... ponudimo ustrezno strokovno pomoč  (možnost vključitve v socialnovarstvene storitve ali jih napotimo v druge institucije. Večje število otrok vključujemo tudi v program Dnevnega centra za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru našega centra za socialno delo.

Kontakt: 
Barbara Bašelj Habjan
04/5170 121