Rejništvo

Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, namenjena otrokom, ki začasno ne morejo prebivati v biološki družini. Otroku se z namestitvijo v rejniško družino omogoči varstvo, primerna vzgoja, zdrava rast, skladen osebnostni razvoj, izobraževanje in usposobitev za samostojno življenje in delo. Spremljanje rejništva je sistemsko urejeno z zakonom, ki zahteva za vsakega otroka posebej redno načrtovanje, skupaj z vsemi otroku pomembnimi ljudmi (rejniki, starši, šolstvom, zdravstvom, svetovalci, terapevti …). V primeru rejništva kot začasnega ukrepa ne gre za prekinitev družinskih stikov med otrokom in njegovimi starši, zato področje dela zajema delo z rejenci, z rejniško družino in z matično družino. Delo z rejenci pomeni redno spremljanje oskrbe, vzgoje in napredka otrok, spremljanje in urejanje formalnih zadev ter dogovarjanje glede nadaljnjega razvoja – izdelava individualnega načrta za rejenca. Delo z rejniško družino pomeni strokovno podporo in pomoč rejnikom, izobraževanje in pomoč pri urejanju formalnih zadev. Delo z matično družino pomeni odpravljanje vzrokov zaradi katerih je bil otrok oddan v rejništvo in s tem omogočanje pogojev za njegovo vrnitev v domače okolje. Povezovanje med rejenci, njihovimi starši in rejniki poteka na srečanjih individualnih projektnih skupin vsaj enkrat letno, po potrebi tudi večkrat.

Program izobraževanja in skupinskega dela z rejniki na centru za socialno delo:

Rejniki so vključeni v skupinsko obliko dela, ki poteka enkrat na dva meseca z namenom izobraževanja, informiranja, vzdrževanja delovnega odnosa s strokovnim delavcem, pogovorov o tekoči problematiki rejništva in druženja na različnih srečanjih.

Preko tovrstnega programa se rejnike usposablja v smeri ustreznih vzgojnih pristopov, konstruktivnih oblik reševanja konfliktov, spoznavanja različnih razvojnih obdobij otrok in prepoznavanja ter upoštevanja otrokovih potreb.

Kontakt:
Irena Pilar
04/5170 111