Koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

Koordinacija v lokalni mreži programov socialnega varstva se nanaša na vpetost centra za socialno delo v širše okolje preko sodelovanja z različnimi izvajalci in usmerjanja v različne programe pomoči z namenom izboljšanja kakovosti življenja uporabnikov.

Koordinacija obsega zbiranje in posredovanje informacij, ki se nanašajo na programe in storitve dostopne v lokalnem okolju. Na tak način se lahko uporabnika lažje in hitreje usmeri v različne programe pomoči in se po potrebi zanj načrtujeta primerna skrb in podpora. S tem skušamo doseči razvijanje skupnosti v smislu prepoznavanja potreb po sodelovanju z drugimi akterji, ki delujejo na področju socialnega varstva in sorodnih dejavnosti. Iz tega vidika je center za socialno delo stičišče različnih izvajalcev, kar omogoča oblikovanje informacij o potrebah in ponudbi storitev v lokalni skupnosti ter ustvarjanje pogojev za raznoliko definiranje socialnovarstvenih potreb in prioritet. Povezovanje na lokalnem nivoju vključuje tudi organizacijo strokovnih timov za posamezna področja na ravni reševanja konkretnih problemov, kjer sodelujejo predstavniki različnih institucij, ki s skupnimi prizadevanji pripomorejo k rešitvi posameznega problema.

Sistematično pristopamo k razvijanju prostovoljstva v lokalnem okolju, sodelujemo v različnih projektih donacij, na prireditvah, okroglih mizah, pri aktualnih dogodkih in aktivno obveščamo javnost. S tem predstavljamo dejavnosti centra za socialno delo in širimo njegovo prepoznavnost. V lokalnem okolju spodbujamo razvoj novih programov, ki so odgovor na zaznane potrebe in nudimo strokovno podporo akterjem iz nevladnega ter zasebnega sektorja.

Kontakt:
Zala Krelj
04/5170 106